نمودار تغییرات نرخ ارز یوان چین در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1402/8/14 تا 1402/9/14


تاریخچه نرخ فروش یوان چین (CNY)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
CNY نرخ یوان چین در 1402/9/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/12]  7,150 7,170 7,080 7,150
CNY نرخ یوان چین در 1402/9/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/11]  7,130 7,150 7,090 7,130
CNY نرخ یوان چین در 1402/9/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/10]  7,130 7,140 7,125 7,130
CNY نرخ یوان چین در 1402/9/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/9]  7,145 7,155 7,125 7,130
CNY نرخ یوان چین در 1402/9/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/8]  7,100 7,160 7,080 7,150
CNY نرخ یوان چین در 1402/9/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/7]  7,075 7,130 7,060 7,120
CNY نرخ یوان چین در 1402/9/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/6]  7,105 7,115 7,040 7,060
CNY نرخ یوان چین در 1402/9/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/5]  7,125 7,135 7,080 7,080
CNY نرخ یوان چین در 1402/9/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/4]  7,070 7,140 7,050 7,100
CNY نرخ یوان چین در 1402/9/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/3]  7,115 7,115 7,050 7,050
CNY نرخ یوان چین در 1402/9/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/2]  7,050 7,130 7,020 7,050
CNY نرخ یوان چین در 1402/9/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/1]  7,090 7,125 7,010 7,020
CNY نرخ یوان چین در 1402/8/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/30]  7,030 7,120 7,030 7,070
CNY نرخ یوان چین در 1402/8/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/29]  6,975 7,035 6,975 7,030
CNY نرخ یوان چین در 1402/8/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/28]  7,025 7,040 6,975 6,980
CNY نرخ یوان چین در 1402/8/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/27]  7,055 7,060 7,015 7,020
CNY نرخ یوان چین در 1402/8/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/26]  7,025 7,060 7,025 7,030
CNY نرخ یوان چین در 1402/8/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/25]  7,030 7,040 7,015 7,030
CNY نرخ یوان چین در 1402/8/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/24]  7,050 7,065 7,030 7,030
CNY نرخ یوان چین در 1402/8/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/23]  7,020 7,050 7,010 7,040
CNY نرخ یوان چین در 1402/8/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/22]  7,140 7,140 7,015 7,020
CNY نرخ یوان چین در 1402/8/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/21]  7,045 7,140 7,030 7,040
CNY نرخ یوان چین در 1402/8/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/20]  7,050 7,070 7,040 7,040
CNY نرخ یوان چین در 1402/8/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/19]  7,055 7,055 7,030 7,050
CNY نرخ یوان چین در 1402/8/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/18]  7,055 7,060 7,010 7,050
CNY نرخ یوان چین در 1402/8/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/17]  7,045 7,070 7,010 7,010
CNY نرخ یوان چین در 1402/8/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/16]  7,070 7,070 7,030 7,040
CNY نرخ یوان چین در 1402/8/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/15]  7,035 7,070 7,020 7,060
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.