نمودار تغییرات نرخ ارز کرون نروژ در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1402/8/14 تا 1402/9/14


تاریخچه نرخ فروش کرون نروژ (NOK)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/9/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/12]  4,705 4,740 4,700 4,740
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/9/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/11]  4,720 4,740 4,695 4,730
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/9/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/10]  4,685 4,740 4,680 4,740
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/9/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/9]  4,745 4,760 4,685 4,740
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/9/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/8]  4,725 4,770 4,720 4,760
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/9/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/7]  4,720 4,770 4,690 4,770
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/9/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/6]  4,705 4,740 4,695 4,730
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/9/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/5]  4,715 4,730 4,695 4,700
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/9/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/4]  4,730 4,730 4,690 4,720
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/9/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/3]  4,690 4,735 4,675 4,690
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/9/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/2]  4,670 4,720 4,650 4,690
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/9/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/1]  4,735 4,735 4,650 4,650
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/8/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/30]  4,705 4,740 4,705 4,720
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/8/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/29]  4,660 4,710 4,650 4,710
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/8/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/28]  4,690 4,700 4,660 4,660
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/8/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/27]  4,690 4,715 4,660 4,690
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/8/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/26]  4,680 4,690 4,650 4,670
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/8/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/25]  4,725 4,725 4,660 4,670
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/8/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/24]  4,680 4,730 4,680 4,720
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/8/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/23]  4,610 4,690 4,590 4,690
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/8/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/22]  4,650 4,650 4,595 4,600
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/8/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/21]  4,650 4,655 4,620 4,620
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/8/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/20]  4,605 4,665 4,600 4,620
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/8/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/19]  4,625 4,625 4,580 4,600
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/8/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/18]  4,585 4,625 4,570 4,600
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/8/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/17]  4,580 4,585 4,560 4,570
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/8/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/16]  4,660 4,660 4,570 4,580
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/8/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/15]  4,655 4,670 4,645 4,660
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.