نمودار تغییرات نرخ ارز لاری گرجستان در بازار تهران در 104 روز گذشته از 1402/12/11 تا 1403/3/24


تاریخچه نرخ فروش لاری گرجستان (GEL)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
GEL نرخ لاری گرجستان در 1403/3/21 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/21]  21,100 21,100 20,800 20,800
GEL نرخ لاری گرجستان در 1403/3/20 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/20]  21,220 21,220 21,090 21,100
GEL نرخ لاری گرجستان در 1403/3/19 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/19]  21,100 21,240 21,100 21,220
GEL نرخ لاری گرجستان در 1403/3/18 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/18]  21,100 21,100 21,100 21,100
GEL نرخ لاری گرجستان در 1403/3/17 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/17]  21,170 21,170 21,060 21,100
GEL نرخ لاری گرجستان در 1403/3/16 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/16]  21,560 21,560 21,160 21,170
GEL نرخ لاری گرجستان در 1403/3/15 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/15]  21,560 21,560 21,560 21,560
GEL نرخ لاری گرجستان در 1403/3/14 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/14]  21,560 21,560 21,560 21,560
GEL نرخ لاری گرجستان در 1403/3/10 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/10]  21,090 21,090 21,090 21,090
GEL نرخ لاری گرجستان در 1403/3/9 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/9]  21,430 21,430 21,000 21,090
GEL نرخ لاری گرجستان در 1403/3/8 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/8]  21,210 21,530 21,210 21,430
GEL نرخ لاری گرجستان در 1403/3/7 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/7]  21,010 21,250 21,010 21,210
GEL نرخ لاری گرجستان در 1403/3/6 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/6]  20,950 21,040 20,950 21,010
GEL نرخ لاری گرجستان در 1403/3/5 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/5]  21,500 21,500 20,920 20,950
GEL نرخ لاری گرجستان در 1403/3/4 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/4]  21,500 21,500 21,500 21,500
GEL نرخ لاری گرجستان در 1403/3/3 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/3]  21,490 21,500 21,350 21,500
GEL نرخ لاری گرجستان در 1403/3/2 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/2]  21,490 21,490 21,490 21,490
GEL نرخ لاری گرجستان در 1403/3/1 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/1]  21,370 21,510 21,170 21,490
GEL نرخ لاری گرجستان در 1403/2/31 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/31]  22,400 22,400 21,230 21,370
GEL نرخ لاری گرجستان در 1403/2/30 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/30]  21,360 22,400 21,360 22,400
GEL نرخ لاری گرجستان در 1403/2/29 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/29]  21,450 21,550 21,360 21,360
GEL نرخ لاری گرجستان در 1403/2/28 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/28]  21,450 21,450 21,450 21,450
GEL نرخ لاری گرجستان در 1403/2/27 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/27]  22,260 22,260 21,450 21,450
GEL نرخ لاری گرجستان در 1403/2/26 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/26]  22,340 22,420 21,220 22,260
GEL نرخ لاری گرجستان در 1403/2/25 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/25]  22,320 22,400 22,210 22,340
GEL نرخ لاری گرجستان در 1403/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/5]  22,480 22,480 22,480 22,480
GEL نرخ لاری گرجستان در 1403/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/4]  22,480 22,480 22,480 22,480
GEL نرخ لاری گرجستان در 1403/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/3]  22,480 22,480 22,480 22,480
GEL نرخ لاری گرجستان در 1403/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/2]  22,480 22,480 22,480 22,480
GEL نرخ لاری گرجستان در 1403/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/1]  22,480 22,480 22,480 22,480
GEL نرخ لاری گرجستان در 1402/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/29]  22,480 22,480 22,480 22,480
GEL نرخ لاری گرجستان در 1402/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/28]  22,410 22,500 22,410 22,480
GEL نرخ لاری گرجستان در 1402/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/27]  22,430 22,450 22,400 22,410
GEL نرخ لاری گرجستان در 1402/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/26]  22,390 22,430 22,140 22,430
GEL نرخ لاری گرجستان در 1402/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/25]  22,390 22,390 22,390 22,390
GEL نرخ لاری گرجستان در 1402/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/24]  22,470 22,470 22,390 22,390
GEL نرخ لاری گرجستان در 1402/12/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/12]  22,210 22,490 22,210 22,490
GEL نرخ لاری گرجستان در 1402/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/11]  22,210 22,210 22,210 22,210
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.