نمودار تغییرات نرخ ارز ریپل در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1399/8/8 تا 1399/9/9


تاریخچه نرخ فروش ریپل (Crypto.XRP.USD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
Crypto.XRP.USD نرخ ریپل در 1399/9/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/7]  1 1 1 1
Crypto.XRP.USD نرخ ریپل در 1399/9/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/6]  1 1 [-] 1
Crypto.XRP.USD نرخ ریپل در 1399/9/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/5]  1 1 1 1
Crypto.XRP.USD نرخ ریپل در 1399/9/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/4]  1 1 1 1
Crypto.XRP.USD نرخ ریپل در 1399/9/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/3]  [-] 1 [-] 1
Crypto.XRP.USD نرخ ریپل در 1399/9/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/2]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.XRP.USD نرخ ریپل در 1399/9/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/1]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.XRP.USD نرخ ریپل در 1399/8/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/30]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.XRP.USD نرخ ریپل در 1399/8/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/29]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.XRP.USD نرخ ریپل در 1399/8/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/28]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.XRP.USD نرخ ریپل در 1399/8/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/27]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.XRP.USD نرخ ریپل در 1399/8/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/26]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.XRP.USD نرخ ریپل در 1399/8/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/25]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.XRP.USD نرخ ریپل در 1399/8/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/24]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.XRP.USD نرخ ریپل در 1399/8/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/23]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.XRP.USD نرخ ریپل در 1399/8/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/22]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.XRP.USD نرخ ریپل در 1399/8/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/21]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.XRP.USD نرخ ریپل در 1399/8/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/20]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.XRP.USD نرخ ریپل در 1399/8/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/19]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.XRP.USD نرخ ریپل در 1399/8/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/18]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.XRP.USD نرخ ریپل در 1399/8/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/17]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.XRP.USD نرخ ریپل در 1399/8/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/16]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.XRP.USD نرخ ریپل در 1399/8/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/15]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.XRP.USD نرخ ریپل در 1399/8/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/14]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.XRP.USD نرخ ریپل در 1399/8/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/13]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.XRP.USD نرخ ریپل در 1399/8/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/12]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.XRP.USD نرخ ریپل در 1399/8/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/11]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.XRP.USD نرخ ریپل در 1399/8/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/10]  [-] [-] [-] [-]
Crypto.XRP.USD نرخ ریپل در 1399/8/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/9]  [-] [-] [-] [-]
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.